Dávne osídlenie tohto teritória, ktorému na severe dominujú kamenné ruiny starobylého hradu Brekov, dokladajú archeologické pamiatky už od pravekých dôb. Stopy po najstaršom, paleolitickom obyvateľstve sa zachytili v podobe kamenných nástrojov v katastroch obcí Lesné, Suché a Zbudza. V tejto obci sa preskúmali tiež zahĺbené objekty – zemnice, tvoriace súčasť neolitického sídliska zo 6. tisícročia pred n. l. V chotári Lesného bol v minulom storočí prebádaný jeden z najväčších mohylových násypov z okruhu mladoeneolitickej kultúry východoslovenských mohýl, rozšírenej na východnom Slovensku v 3. tisícročí pred n. l. Do doby bronzovej patrí meč z Oreského, svojho času najdlhší bronzový meč v bývalom Uhorsku. Bronzové depoty boli nájdené aj v Nacinej Vsi a Lesnom.

Cez územie mikroregiónu prechádzala nielen v praveku, ale aj vo včasnej dobe dejinnej a v stredoveku obchodná cesta, spájajúca južné oblasti so severom. V blízkosti jej trasy nachádzame ako svedkov intenzívnych obchodných stykov aj hromadné nálezy mincí. Významný a na Slovensku ojedinelý depot rímskych mincí zo 4. storočia n. l. bol objavený v dnešnej mestskej časti Strážskeho, v Krivošťanoch. Do priestoru mesta a okolia sa lokalizuje aj neskorší súbor grošových hodnôt zo 17. storočia.

Väčšina obcí mikroregiónu Duša patrí k najstarším historickým sídlam Zemplína. Zo starších zachovaných názvov mesta Strážske vyplýva, že tunajšiu osadu založili strážcovia krajinskej cesty a pohraničia z poverenia uhorského kráľa v 2. polovici 11., resp. v 12. storočí. Znaky mestečka mala istý čas obec Staré, ktorej názov ako predikát prevzali členovia významnej šľachtickej rodiny na východnom Slovensku – Sztárayovci.

Časti starobylej sakrálnej architektúry z románskeho i gotického obdobia ukrývajú v sebe dodnes slúžiace kostoly v Nacinej Vsi, Lesnom a Zbudzi. Chrám v Lesnom uchováva navyše v interiéri vzácne fragmenty gotických nástenných malieb. V pôvodnom kostole v Strážskom sa nachádzala významná umelecko-historická pamiatka – drevená gotická Pieta.

Návrat na vrch stránky