Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Rok 2009

AUTOBUSOVÉ ČAKÁRNE

Dňa 16.2.2009 desať členských obcí MAS DUŠA (Krásnovce, Lesné, Nacina Ves, Petrovce n/L, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Suché, Strážske, Šamudovce, Voľa) spoločne odovzdalo Ministerstvu pôdohospodárstva SR žiadosti o dotáciu na autobusové čakárne. Ide o projekt, ktorý bol odsúhlasený ako integrovaná aktivita, ktorá má za cieľ prispieť ku kvalite života obyvateľov mikroregiónu a prispieť k vytváraniu spoločnej identity a budovaniu partnerstva na území MAS DUŠA.

LESNÉ – MLADÍ V AKCII

Dňa 27.9.2009 sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnilo stretnutie k potrebám mladých a podmienkam racionálneho trávenia voľného času. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci systému posilňovania identity k územiu MAS DUŠA a prípravy jeho integrovanej stratégie rozvoja. Obsahom rokovania bola informácia o činnosti združenia a prerokovanie námetov činnosti v rokoch 2009 – 2013. Súčasťou akcie bolo odovzdanie súpravy športového výstroja s logom MAS DUŠA a erbom obce.

MIKROGRANTOVÁ SCHÉMA

Dňa 20.2.2009 boli Výberovou komisiou MAS DUŠA, o.z. vyhodnotené projekty podané v rámci 2. kola mikrograntovej schémy – Mikroregión pre každého. Najlepšie projekty odporučila komisia na schválenie Správnej rade MAS, ktorá bude rokovať dňa 2.3.2009.

ÚČASŤ NA REGIONÁLNOM WORKSHOPE

Dňa.8.10.2009 sa v Ždani (okres Košice – okolie) zúčastnili zástupcovia MAS DUŠA, o.z. – Nadežda Jurková a Ján Frena. Jeho obsahom bolo predstavenie Programu rozvoja vidieka, osobitne osi 4 LEADER a prípravy integrovaných stratégií územia.

O ZAPOJENÍ MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN

Dňa 23.februára 2009 sa v Nacinej Vsi sa uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie starostov členských obcí MAS DUŠA s významným zastúpením marginalizovaných skupín obyvateľov. Výsledkom rokovania je dohoda zmapovaní doterajších aktivít v práci s touto skupinou obyvateľov a o zintenzívnení výmeny skúseností. Súčasťou boli diskusia o východiskách k príprave Lokálnej stratégie komplexného prístupu v rámci územia MAS DUŠA.

MODEL AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY ZHOTOVENÝ

Dňa 12.10.2009 vo firme Befor, s.r.o. na Ulici Július Barč Ivana 24 v Michalovciach sa uskutočnila prehliadka a pripomienkovanie modelu autobusovej zastávky schváleného pre územie MAS DUŠA. Za účasti starostov obcí a členov správnej rady ako aj Ing. arch. Martina Hakoša – autora projektu a Ing. Miroslava Boroviča – zhotoviteľa stavby boli dohodnuté detaily posledných úprav pred umiestením prvej zastávky v Petrovciach nad Laborcom. Postupne bude model zástavky v prevedení obecných farieb budovaný v obciach územia MAS DUŠA.

CYRILO – METODSKÉ SLÁVNOSTI

Lokálne partnerstvo v Lesnom zorganizovalo Cyrilo-Metodské slávnosti. V rámci aktivít počas celého dňa bol priblížený odkaz a význam učencov pre Slovensko a potrebu zjednotenia úsilia pre dosiahnutie pozitívnych výsledkov. Aktívni a pasívni účastnící podujatí si pripomenuli význam budovania partnerstva a dosiahnutia dohody na postupe rozvoja obcí a regiónu. (viac…)

Návrat na vrch stránky