Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznamy MAS DUŠA

Chcete viacej informácií o Akčnom pláne rozvoja okresu Michalovce?

Nájdete na https://kcpromi.sk

Bola zriadená nová webová stránka Koordinačného centra rozvoja okresu Michalovce (v skratke KCP ROMI). Jej adresa je https://kcpromi.sk/, kde sú zverejňované informácie o implementácii Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce (AP ROMI)

Neprehliadnite: Zverejnená aktuálna výzva Okresného úradu Michalovce – 2/OUMI/2019 Link: https://kcpromi.sk/akcny-plan/vyzvy/

Aktualizácia výzvy MAS_026/7.2/2.1 na predkladanie ŽoNFP č. 2

Aktualizujeme výzvu MAS_026/7.2/2.1 na predkladanie ŽoNFP, ktorou sa predĺžuje termín predkladania žiadostí o nenávratny finančný príspevok do 31.01.2020

Aktualizáciou č. 2, v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  mení MAS DUŠA, o.z. výzvu,  spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

(viac…)

Zverejnená VÝZVA na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku kód IROP-CLLD-P807-511-001

V súlade so Stratégiou CLLD MAS DUŠA, o.z. bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o príspevok k Programovej priorite 5, POP 5.1.1 z IROP, ktorá je zverejnená v menu Aktuálne výzvy.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

  1. osoby zapísané v obchodnom registri,
  2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

.

Aktualizácia výzvy MAS_026/7.2/2.1 na predkladanie ŽoNFP

Oznamujeme žiadateľom, že z dôvodu zverejnenia novej verzie Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER bola aktualizovaná výzva MAS_026/7.2/2.1. ŽoNFP je možné predkladať len na základe aktualizovanej výzvy a jej príloh.

Upozorňujeme na nové formuláre príloh, ktoré sú priložené v menu Výzvy.

Návrat na vrch stránky