Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznamy MAS DUŠA

NOVOVYHLÁSENÉ VÝZVY PRE OBCE A ZDRUŽENIA OBCÍ

V súlade so Stratégiou CLLD MAS DUŠA, o.z. boli novovyhlásené výzvy k opatreniu 7 Programu rozvoja vidieka a jeho podopatreniam 7.4 – kód výzvy MAS_026/7.4/2.1 a 7.5 – kód MAS_026/7.5/2.1, ktoré sú zverejnené v menu Stratégia CLLD, podmenu Aktuálne výzvy.

Oprávnenými subjektmi sú obce a združenia obcí.

Aktualizácia výzvy MAS_026/7.2/2.1 na predkladanie ŽoNFP

Oznamujeme žiadateľom, že z dôvodu zverejnenia novej verzie Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER bola aktualizovaná výzva MAS_026/7.2/2.1. ŽoNFP je možné predkladať len na základe aktualizovanej výzvy a jej príloh.

Termín predkladania žiadosti sa nemení a je 23.12.2019. Upozorňujeme na nové formuláre príloh, ktoré sú priložené v časti Stratégia / Aktuálne výzvy.

Oznámenie o zverejnení výzvy č. MAS_026/7.2/2.1

Aktuálne výzvy – MAS DUŠA

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

vyhlasuje 

Výzvu č. MAS_026/7.2/1.1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie  z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Uzavretá výzva, platná do 23.12.2019. 

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 1.12.2019 – 23.12.2019

Link na výzvu: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=d997733f-fe96-4ae0-a854-b4b9579a7fda

Prílohy:


Návrat na vrch stránky