Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznamy MAS DUŠA

Zrealizované projekty v rámci S-CLLD v roku 2023

V rámci implementácie S-CLLD MAS DUŠA, o.z. bolo na jej území v roku 2023 zrealizovaných 14 projektov, na ktoré boli užívateľom poskytnuté finančné príspevky určené na základe výziev MAS DUŠA a predložených žiadostí oprávnenými subjektmi pôsobiacimi na integrovanom území.

Oznam – uzavretie výziev MAS

MAS DUŠA, o.z. oznamuje žiadateľom, že ku dňu 29.12.2023 plánuje predčasne uzavrieť nasledujúce výzvy MAS:

IROP-CLLD-P807-511-004, Aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

IROP-CLLD-P807-512-005, Aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

Dôvod predčasného uzavretia výziev: Právna nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.

IROP-CLLD-P807-512-006, Aktivita D1 Učebne základných škôl.

Dôvod predčasného uzavretia výzvy: Vyčerpaná celá alokácia.
Schválená aktualizácia S-CLLD

Dňa 10.10.2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie MAS DUŠA, o.z. v zasadačke Mestského úradu Strážske. Nižšie sú zverejnené schválené dokumenty. 
  1. Aktualizáciu stratégie CLLD MAS DUŠA s názvom – Spolu za zdravé, ekonomicky silné a atraktívne územie spájajúce  centrá Dolného a Horného Zemplína
  2. Kritéria pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD v podmienkach MAS DUŠA, o.z.
  3. Úpravu Stanov – konsolidáciu s Dodatkom č. 1
  4. Uznesenie VZ
Rokovanie VZ


Partneri z Poľska u nás

V dňoch 2.-3.9.2022 zavítali tri dvadsaťčlenné skupiny partnerských Lokálnych skupín spolupráce z Poľska – LGD – Rozvoj zeme Lubaczovskej, LGD Trygon a LGD Partnerstvo 5 Gmin. Cieľom návštevy bola výmena skúseností v rozvoji cestovného ruchu a spoznávanie potenciálu mikroregiónu v pôsobnosti našej MAS. Aktivita sa uskutočnila v rámci spoločné realizovaného projektu. Našim hosťom sme predstavili časť historických a prírodných atraktivít. Navštívili Turisticko-rekreačné centrum a prezreli renesančné frézky v cerkvi v Lesnom, hrad vo Vinnom, absolvovali výlet loďou po Zemplínskej šírave, predstavili sme im typické zemplínske jedlá a nechýbala ani degustácia regionálnych produktov – vín z Lesného a Brekova. 


POZVANIE DO LUBACZÓWA

V súlade so Zmluvou o spolupráci s partnerskou LGZ (Lokálnou grupou zdialania) Rozwój ziemi Lubaczówskiej sa 20-členná delegácia MAS DUŠA v dňoch 29.-30. júna 2022 zúčastní pracovného stretnutia v Lubaczówe v Poľskej republike. V uvedenom termíne sa uskutoční stretnutie zástupcov 4-roch miestnych akčných skupín – z územia Poľska a našej zo Slovenska. Cieľom podujatia je predstavenie regiónov, v ktorých MAS pôsobia a výmena skúseností z činnosti spojenej s miestnym regionálnym rozvojom.

S-CLLD – Prvé projekty zrealizované

Prvým projektom podporeným v rámci Stratégie MAS DUŠA je Vybavenie jazykových učební Základnej školy Mierová 1 Strážske a v závere roka 2021 bol fyzicky zrealizovaný ďalší projekt Vybavenie počítačovej učebne Základnej školy s materskou školou Františka Jozefa Fugu Vinné, ktoré boli podporené zo zdrojov EÚ.

Dňa 4.2.2022 nadobudli účinnosť Zmluvy o NFP pre obce Lesné, Suché, Zbudza. Schválené finančné zdroje sú určené na rekonštrukciu miestnej komunikáciu v Lesnom, na úpravy Domu smútku a okolia v Suchom, na stavebné úpravy a rekonštrukcia Domu smútku v Zbudzi a bolo vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP mesta Strážske na projekt – Detské ihrisko v parku.

V procese schvaľovania PPA je ŽoNFP obce Krásnovce na projekt Zlepšenie vzhľadu okolia obecného úradu.

Návrat na vrch stránky