Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Informácia o realizácii a implementácii stratégie CLLD MAS DUŠA, o.z.

Miestna akčná skupina DUŠA, o.z. so sídlom v Strážskom má schválenú stratégiu CLLD (stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou) s názvom:

Spolu za zdravé, ekonomicky silné a atraktívne územie spájajúce centrá Dolného a Horného Zemplína.

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej CLLD) v podmienkach mikroregiónu v pôsobnosti MAS DUŠA, o.z. predstavuje strednodobý strategický dokument určujúci základné rámce a prioritné oblasti pre regionálny rozvoj v ďalšom programovom období 2014 – 2020.

Stratégia CLLD v pôsobnosti združenia DUŠA na základe analýzy problémov a potrieb územia formuluje víziu, priority, ciele a opatrenia miestneho rozvoja. Má ambíciu zvýšiť dynamiku rozvoja obcí, akcelerovať miestny ekonomický rozvoj, rozvinúť marketing územia a prispieť k efektívnemu výkonu verejnej správy.

Vízia

Atraktívne, zdravé, ekonomicky silné, efektívne spravované územie s rastúcou kvalitou života – spájajúce centrá Dolného a Horného Zemplína.

null
null

Strategický cieľ

Každoročne dosahovať zlepšovanie kvality života miestnych komunít a v celom mikroregióne, zvýšiť jeho konkurencieschopnosť prostredníctvom rastu aktivity lokálnych partnerstiev a participácie občanov tak, aby hodnotenie úrovne rozvoja obci a kvality života sa do roku 2023 zvýšilo minimálne o 13 %.

Opatrenia PRV

– Podopatrenie 6.1 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
– Podopatrenie 6.4 Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
– Podopatrenie 16.3 Spolupráca medzi strediskami prevádzkovateľov v organizovaní spoločných pracovných procesov pri spoločnom využívaní zariadení a prostriedkov pre rozvoj/marketing cestovného ruchu

Opatrenia IROP

Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou.
– Špecifický cieľ: 5.1.1.2 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev.

Iné opatrenia

Opatrenia PRV

7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
– Podopatrenie 7.4 Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry
– Podopatrenie 7.5 Podpora investícií pre verejné využívanie rekreačnej infraštruktúry, informačnej a drobnej infraštruktúry cestovného ruchu

Opatrenia IROP

prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou
– Špecifický cieľ: 5.1.2.2 Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: infraštruktúra vzdelávania

Iné opatrenia

Opatrenia PRV

7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
– Podopatrenie 7.2 Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry vrátane investícií do obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie

Opatrenia IROP

Iné opatrenia

Opatrenia PRV

– 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Opatrenia IROP

prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou
– Špecifický cieľ: 5.1.1.1 Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Iné opatrenia

Návrat na vrch stránky