Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Vízia

Atraktívne, zdravé, ekonomicky silné, efektívne spravované územie s rastúcou kvalitou života – spájajúce centrá Dolného a Horného Zemplína.

null
null

Strategický cieľ

Každoročne dosahovať zlepšovanie kvality života miestnych komunít a v celom mikroregióne, zvýšiť jeho konkurencieschopnosť prostredníctvom rastu aktivity lokálnych partnerstiev a participácie občanov tak, aby hodnotenie úrovne rozvoja obci a kvality života sa do roku 2023 zvýšilo minimálne o 13 %.

Priorita 1: Miestny ekonomický rozvoj a zamestnanosť

1.1 Rozvoj poľnohospodárstva a agroturistiky
1.2 Vytvorenie lepších podmienok pre podnikateľské aktivity vo vidieckom prostredí
1.3 Zvýšiť počet návštevníkov územia

Opatrenia PRV

– Podopatrenie 6.1 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
– Podopatrenie 6.4 Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
– Podopatrenie 16.3 Spolupráca medzi strediskami prevádzkovateľov v organizovaní spoločných pracovných procesov pri spoločnom využívaní zariadení a prostriedkov pre rozvoj/marketing cestovného ruchu

Opatrenia IROP

Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou.
– Špecifický cieľ: 5.1.1.2 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev.

Iné opatrenia

Priorita 2: Dynamika rozvoja obcí

2.1 Zlepšenie vybavenosti obcí základnou infraštruktúrou a službami
2.2 Zvýšenie kvality poskytovania sociálnych a komunitných služieb
2.3.Zlepšiť vzhľad obcí a občiansku vybavenosť územia

Opatrenia PRV

7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
– Podopatrenie 7.4 Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry
– Podopatrenie 7.5 Podpora investícií pre verejné využívanie rekreačnej infraštruktúry, informačnej a drobnej infraštruktúry cestovného ruchu

Opatrenia IROP

prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou
– Špecifický cieľ: 5.1.2.2 Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: infraštruktúra vzdelávania

Iné opatrenia

Priorita 3: Kvalita životného prostredia

3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Opatrenia PRV

7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
– Podopatrenie 7.2 Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej infraštruktúry vrátane investícií do obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie

Opatrenia IROP

Iné opatrenia

Priorita 4: Chod MAS a animácia

4.1 Zabezpečenie efektívneho chodu MAS
4.2 Spolupráca a sieťovanie

Opatrenia PRV

– 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Opatrenia IROP

prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou
– Špecifický cieľ: 5.1.1.1 Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Iné opatrenia

Návrat na vrch stránky