Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Ukončené projekty

Zodpovedná úloha – Spracovať Akčný plán rozvoja okresu

Hospodársky rast a rozvoj na území Slovenskej republiky zvýraznil rozdiely medzi regiónmi a okresmi Slovenska. Pokiaľ väčšina obyvateľov z rastu benefituje, najmenej rozvinuté regióny trpia vysokou mierou nezamestnanosti, odchodom mladej a vzdelanej pracovnej sily a nedostatkom investícií a podnikateľských aktivít.

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje koncentráciu nástrojov, opatrení a prirodzene aj peňažných zdrojov na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti. Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov bol dňa 19.10.2018 bol zapísaný aj okres Michalovce.

Uvedený zákon sleduje, aby Vláda Slovenskej republiky ponúkla reálne nástroje, ktoré budú znižovať uvedené rozdiely, zvyšovať konkurencieschopnosť najmenej rozvinutých regiónov a tým aj kvalitu života. Cieľom podpory je v prvom rade tvorba pracovných miest.

Prijímateľom podpory podľa tohto zákona môžu byť nasledujúce subjekty pôsobiace v najmenej rozvinutom okrese. A to:

  • obce,
  • fyzické osoby – podnikatelia, malé a stredné podniky,
  • iné právnické osoby, 
  • ďalšie subjekty územnej spolupráce.

Osobitná podpora najmenej rozvinutých okresov sa poskytuje na základe akčných plánov, schvaľovaných vládou Slovenskej republiky pre každý najmenej rozvinutý okres osobitne. V rámci podpory sú definované podmienky pre okresy, na ktoré sa vzťahuje špeciálny, zvýhodnený režim a nástroje na ich podporu.

  • uprednostnený prístup k podpore z európskych fondov,
  • zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov,
  • zvýhodnené podmienky pre tvorbu pracovných miest a pod.

To znamená, maximálna koncentrácia podpory hospodárskych aktivít tak, aby boli veľmi zaujímavé pre investorov.

Pripravovaný Akčný plán rozvoja okresu Michalovce môže nad rámec existujúcich opatrení a využívania existujúcich finančných zdrojov obsahovať aj technickú podporu miestnej samospráve a občianskej spoločnosti (napr. školenia pre lepšie využívanie európskych fondov, školenia na transfer vedomostí v oblasti pôdohospodárstva a cestovného ruchu, školenia na skvalitnenie podpory služieb pre malých a stredných podnikateľov a pod.) a tzv. regionálny príspevok ako doplnkový zdroj financovania pri realizácii akčného plánu.

Spracovateľom Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce na základe predloženého a Úradom vlády SR, sekciou regionálneho rozvoja prijatého projektu stala MAS DUŠA, o.z. krátko pred Novým rokom. Spracovateľ pri príprave akčného plánu využije skúseností z prípravy Stratégií komunitne vedeného miestneho rozvoja mikroregiónov a ďalších podnetov od miestnych aktérov rozvoja okresu. Pred Silvestrom sa uskutočnili rokovania s ÚPSVaR, prednostkou a vedúcimi odborov OÚ Michalovce. Na deň 7.1.2019 zvoláva prednostka OÚ prvé pracovné rokovanie k vytvoreniu Výboru  rozvoja okresu Michalovce. Výbor pod vedením prednostky bude plniť zákonom stanovené kompetencie.

Informácie o postupe a stave dokumentu budú priebežne zverejňované na webovej stránke Okresného úradu Michalovce https://www.minv.sk/?okresny-urad-michalovcelink Dôležité oznamy a na webovej stránke MAS DUŠA www.dusa.sk. Podnety k príprave Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce je možno zasielať na e-mailovú adresu: masdusa@interdum.sk

„Spájame ľudí a dynamizujeme život v strede Zemplína“

Prijímateľ:Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
Sídlo:Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Názov projektu:„Spájame ľudí a dynamizujeme život v strede Zemplína“
Kód projektu:191KE040001
Obdobie realizácie aktivít projektu:07/2015 – 07/2016
Číslo výzvy:4/PRV/2015
Poskytovateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra
Program:Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie:19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Podopatrenie:19.1 – Prípravná podpora
Oblasť zamerania (fokusová oblasť – prioritná):6B
Oblasť zamerania (fokusová oblasť – sekundárna):1A
Výška nenavrátneho finančného príspevku12 000 €
Spolufinancovaný fondom:Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Miesto realizácie aktivít projektu:Košický samosprávny kraj: Krásnovce, Laškovce, Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce n/Lab., Pozdišovce, Pusté Čemerné, Staré, Strážske, Suché, Šamudovce, Trnava pri Laborci, Vinné, Voľa, Zbudza

Prešovský samosprávny kraj: Brekov

 

Rastúci potenciál žien – nástroj zmeny

O projekte

Názov projektu:„Rastúci potenciál žien – nástroj zmeny“
Hlavný projektový partner:Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Projektový partneri:Agentúra pre miestny rozvoj & informačné zdroje „Europolis“
Miesto realizácie projektu:Košický a Prešovský kraj, Slovenská republika, Zakarpatská oblasť, Ukrajina
Termín začiatku realizácie:1.1.2014
Termín ukončenia realizácie:30.6.2015 – predlžené do 31.12.2015
Rozpočet projektu:172 236,00 EUR
Výška finančného príspevku:155 012,40 EUR
Identifikačné číslo grantu:HUSKROUA/1101/221

(viac…)

Zrealizované projekty

Mikrograntová schéma – Mikroregión pre každého

1. Úprava prameňov STOK
2. Malý park pre domov
3. S úctou k vode
4. Úprava verejného priestranstva pri sociálnom zariadení TJ
5. Renovácia verejného priestranstva
6. Arborates – miestna čajovňa
7. Pred škôlkou krajšie a bezpečnejšie
8. Hrad Brekov 2009 – začiatok obnovy
9. Miestna čajovňa v Nacinej Vsi

(viac…)

Projekty a výzvy

 Ukončený projekt:„KVALITNOU VEREJNOU SPRÁVOU K VYŠŠEJ KVALITE ŽIVOTA“ „Priestor na vašu príležitosť.“

Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie začala 8. apríla 2010 s realizovaním projektu „Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života“ financovaného z Európskeho sociáleho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt bude trvať do apríla 2012. Výška nenávratného finančného príspevku je 154 427,63 EUR, čo predstavuje 95% celkových oprávnených výdavkov. (viac…)

Návrat na vrch stránky