Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Projekty a výzvy

 Ukončený projekt:„KVALITNOU VEREJNOU SPRÁVOU K VYŠŠEJ KVALITE ŽIVOTA“ „Priestor na vašu príležitosť.“

Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie začala 8. apríla 2010 s realizovaním projektu „Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života“ financovaného z Európskeho sociáleho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt bude trvať do apríla 2012. Výška nenávratného finančného príspevku je 154 427,63 EUR, čo predstavuje 95% celkových oprávnených výdavkov.

Hlavným cieľom projektu „Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života“ je zlepšiť kvalitu života v mikroregióne, prostredníctvom zvýšenia kvality verejnej správy v dôsledku rozvoja jej ľudských zdrojov. Na základe dôkladnej analýzy aktuálneho stavu cieľovej skupiny boli identifikované ich vzdelávacie potreby, ktoré sú nevyhnutné k zvýšeniu kvality verejnej správy. Prostredníctvom cieleného vzdelávania cieľovej skupiny sa zlepšia jej zručnosti a schopnosti, čo prispeje k postupnému zlepšovaniu poskytovaných verejných služieb.

Vzdelávacie aktivity sledujú 5 špecifické ciele:

1. Zvýšiť úroveň projektových manažérov na úroveň certifikácie medzinárodných štandardov IPMA a PRINCE2.
2. Zvýšiť odborné zručnosti cieľovej skupiny na požadovanú úroveň v oblasti legislatívy, prípravy a tvorby projektov, IKT zručností a práce s informáciami.
3. Zvýšiť jazykové zručnosti kľúčových manažérov žiadateľa na komunikačnú úroveň.
4. Zvýšiť tzv. “mäkké“ zručnosti cieľovej skupiny.
5. Analyzovať stav úrovne verejnej správy, jej kľúčových problémov a možnosti ich systémového riešenia.

Realizáciou projektu sa dosiahne vyššia projektová aktivita v regióne, zvýši sa kvalita projektov a tým aj ich úspešnosť a zlepší integrovanosť projektov a koordinácia ich implementácie. Realizáciou projektu sa zlepšia tzv. soft skills cieľovej skupiny, vďaka ktorým budú lepšie zvládať svoju prácu, zvládať prípadné stresové situácie, komunikovať s podriadenými a s klientmi, budú si vedieť lepšie zorganizovať svoj čas, prezentovať projekty a výsledky svojej práce. Súčasťou projektu je analýza úrovne verejnej správy, jej kľúčových problémov a vypracovanie návrhov ich systémového riešenia. MAS DUŠA, o.z. bude o postupe realizácie projektu informovať na svojej webstránke www.dusa.sk v podsekcii Projekty „Priestor na vašu príležitosť.“

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ Riadiacim orgánom pre OP ZaSI je Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR, sekcia riadenia ESF www.esf.gov.sk. Sociálna implementačná agentúra je sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OP ZaSI www.sia.gov.sk.

VÝZVA – zadávanie zákazky podľa § 99 zákona 25/2006 Z.z.
Formulár príkladov dobrej praxe ESF

www.esf.gov.sk; www.sia.gov.sk; www.fsr.gov.sk;

Návrat na vrch stránky