Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Projekty MAS

Zodpovedná úloha – Spracovať Akčný plán rozvoja okresu

Hospodársky rast a rozvoj na území Slovenskej republiky zvýraznil rozdiely medzi regiónmi a okresmi Slovenska. Pokiaľ väčšina obyvateľov z rastu benefituje, najmenej rozvinuté regióny trpia vysokou mierou nezamestnanosti, odchodom mladej a vzdelanej pracovnej sily a nedostatkom investícií a podnikateľských aktivít.

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje koncentráciu nástrojov, opatrení a prirodzene aj peňažných zdrojov na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti. Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov bol dňa 19.10.2018 bol zapísaný aj okres Michalovce.

Uvedený zákon sleduje, aby Vláda Slovenskej republiky ponúkla reálne nástroje, ktoré budú znižovať uvedené rozdiely, zvyšovať konkurencieschopnosť najmenej rozvinutých regiónov a tým aj kvalitu života. Cieľom podpory je v prvom rade tvorba pracovných miest.

Prijímateľom podpory podľa tohto zákona môžu byť nasledujúce subjekty pôsobiace v najmenej rozvinutom okrese. A to:

  • obce,
  • fyzické osoby – podnikatelia, malé a stredné podniky,
  • iné právnické osoby, 
  • ďalšie subjekty územnej spolupráce.

Osobitná podpora najmenej rozvinutých okresov sa poskytuje na základe akčných plánov, schvaľovaných vládou Slovenskej republiky pre každý najmenej rozvinutý okres osobitne. V rámci podpory sú definované podmienky pre okresy, na ktoré sa vzťahuje špeciálny, zvýhodnený režim a nástroje na ich podporu.

  • uprednostnený prístup k podpore z európskych fondov,
  • zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov,
  • zvýhodnené podmienky pre tvorbu pracovných miest a pod.

To znamená, maximálna koncentrácia podpory hospodárskych aktivít tak, aby boli veľmi zaujímavé pre investorov.

Pripravovaný Akčný plán rozvoja okresu Michalovce môže nad rámec existujúcich opatrení a využívania existujúcich finančných zdrojov obsahovať aj technickú podporu miestnej samospráve a občianskej spoločnosti (napr. školenia pre lepšie využívanie európskych fondov, školenia na transfer vedomostí v oblasti pôdohospodárstva a cestovného ruchu, školenia na skvalitnenie podpory služieb pre malých a stredných podnikateľov a pod.) a tzv. regionálny príspevok ako doplnkový zdroj financovania pri realizácii akčného plánu.

Spracovateľom Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce na základe predloženého a Úradom vlády SR, sekciou regionálneho rozvoja prijatého projektu stala MAS DUŠA, o.z. krátko pred Novým rokom. Spracovateľ pri príprave akčného plánu využije skúseností z prípravy Stratégií komunitne vedeného miestneho rozvoja mikroregiónov a ďalších podnetov od miestnych aktérov rozvoja okresu. Pred Silvestrom sa uskutočnili rokovania s ÚPSVaR, prednostkou a vedúcimi odborov OÚ Michalovce. Na deň 7.1.2019 zvoláva prednostka OÚ prvé pracovné rokovanie k vytvoreniu Výboru  rozvoja okresu Michalovce. Výbor pod vedením prednostky bude plniť zákonom stanovené kompetencie.

Informácie o postupe a stave dokumentu budú priebežne zverejňované na webovej stránke Okresného úradu Michalovce https://www.minv.sk/?okresny-urad-michalovcelink Dôležité oznamy a na webovej stránke MAS DUŠA www.dusa.sk. Podnety k príprave Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce je možno zasielať na e-mailovú adresu: masdusa@interdum.sk

Chod MAS DUŠA, o.z.

POSKYTOVATEĽ:    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ:            Miestna akčná skupina DUŠA, o.z.
SÍDLO PRIJÍMATEĽA:         Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

MIESTO REALIZÁCIE:         Územie MAS DUŠA
CELKOVÉ VÝDAVKY:         130 871,30
VÝŠKA NFP:                         124 327,73 € 

Výška finančnej podpory z EÚ: 105 678,57 €
KÓD ITMS2014+:                  302051N205
ZAČIATOK REALIZÁCIE:               01/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE:            10/2019
TYP PROJEKTU:                             Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE:                         V realizácii

CIEĽ  PROJEKTU 
Efektívneho napĺňanie cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

AKTIVITY PROJEKTU 
Hlavná aktivita projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.

OPERAČNÝ PROGRAM 
Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

OPIS PROJEKTU 
Projektom prispeje k plynulej implementácii stratégie CLLD MAS DUŠA, prostredníctvom ktorej sa vytvoria predpoklady pre trvalé zvyšovanie kvality života na danom území. Kvalitnou prevádzkovou kapacitou sa vytvoria predpoklady na bezproblémový chod kancelárie, na vytvorenie informačného a poradensko-konzultačného zázemia pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov v rámci implementácie stratégie CLLD. Prispeje k ďalšiemu budovaniu a posilňovaniu VSP tak, že dokáže vlastnými kapacitami efektívne implementovať pripravenú stratégiu CLLD pri rešpektovaní princípov LEADER/CLLD ako základného predpokladu, že jej výsledky budú trvalo prispievať k rastu kvality života na území spájajúcom kľúčové centra Dolného a Horného Zemplína.

VÝSTUPY PROJEKTU 
Počet podporených MAS – 1

Projekty k implementácií S-CLLD MAS DUŠA, o.z.

Aktuálny stav posudzovania ŽoNFP k 23.9.2018

Kód projektu

Názov projektu

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

Žiadaná výška NFP

Stav posudzovania projektu

Zmluva o NFP – stav

NFP309190Q016

Prevádzkové náklady a oživenie MAS DUŠA, o.z.

91 088,66 €

91 088,66 €

Schválený

podpísaná

NFP302050N205

Chod MAS DUŠA, o.z.

130 871,30 €

124 327,73 €

Schválený

podpísaná

MAS DUŠA, o.z. získala štatút Miestnej akčnej skupiny a má schválenú Stratégiu komunitne riadeného miestneho rozvoja

V súlade so stratégiou budú schválené zdroje investované na oprávnenom území – územie patriace do pôsobnosti MAS DUŠA, ktoré môžu získať oprávnené subjekty – len subjekty verejného, podnikateľského a občianskeho sektora z oprávneného územia, na základe vyhodnotenia predložených projektov a vyhlásených výziev. Výzvy budú v rokoch 2018 a 2019 zverejňované na webovom portáli www.dusa.sk – menu Stratégia CLLD / zložka Aktuálne výzvy.

„Spájame ľudí a dynamizujeme život v strede Zemplína“

Prijímateľ:Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
Sídlo:Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Názov projektu:„Spájame ľudí a dynamizujeme život v strede Zemplína“
Kód projektu:191KE040001
Obdobie realizácie aktivít projektu:07/2015 – 07/2016
Číslo výzvy:4/PRV/2015
Poskytovateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra
Program:Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie:19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Podopatrenie:19.1 – Prípravná podpora
Oblasť zamerania (fokusová oblasť – prioritná):6B
Oblasť zamerania (fokusová oblasť – sekundárna):1A
Výška nenavrátneho finančného príspevku12 000 €
Spolufinancovaný fondom:Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Miesto realizácie aktivít projektu:Košický samosprávny kraj: Krásnovce, Laškovce, Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce n/Lab., Pozdišovce, Pusté Čemerné, Staré, Strážske, Suché, Šamudovce, Trnava pri Laborci, Vinné, Voľa, Zbudza

Prešovský samosprávny kraj: Brekov

 

Návrat na vrch stránky