Projekty

Chod MAS DUŠA, o.z.

Prijímateľ:                                                Miestna akčná skupina DUŠA, o.z.
ITMS2014+:                                             302051N205
Dátum začiatku projektu:                         04/2018
Dátum ukončenia projektu:                      10/2019
Výška nenávratného finančného príspevku: 124 327,73 EUR

Cieľom projektu: Efektívne napĺňanie cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

Projektom prispeje k plynulej implementácii stratégie CLLD MAS DUŠA, prostredníctvom ktorej sa vytvoria predpoklady pre trvalé zvyšovanie kvality života na danom území. Kvalitnou prevádzkovou kapacitou sa vytvoria predpoklady na bezproblémový chod kancelárie, na vytvorenie informačného a poradensko-konzultačného zázemia pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov v rámci implementácie stratégie CLLD. Prispeje k ďalšiemu budovaniu a posilňovaniu VSP tak, že dokáže vlastnými kapacitami efektívne implementovať pripravenú stratégiu CLLD pri rešpektovaní princípov LEADER/CLLD ako základného predpokladu, že jej výsledky budú trvalo prispievať k rastu kvality života na území spájajúcom kľúčové centra Dolného a Horného Zemplína.

Hlavné aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.

Projekty k oživeniu S-CLLD MAS DUŠA, o.z.

Aktuálny stav posudzovania ŽoNFP k 23.9.2018

Kód projektu

Názov projektu

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

Žiadaná výška NFP

Stav posudzovania projektu

Zmluva o NFP – stav

NFP309190Q016

Prevádzkové náklady a oživenie MAS DUŠA, o.z.

91 088,66 €

91 088,66 €

Schválený

podpísaná

NFP302050N205

Chod MAS DUŠA, o.z.

130 871,30 €

124 327,73 €

Schválený

podpísaná

MAS DUŠA, o.z. získala štatút Miestnej akčnej skupiny a má schválenú Stratégiu komunitne riadeného miestneho rozvoja

V súlade so stratégiou budú schválené zdroje investované na oprávnenom území – územie patriace do pôsobnosti MAS DUŠA, ktoré môžu získať oprávnené subjekty – len subjekty verejného, podnikateľského a občianskeho sektora z oprávneného územia, na základe vyhodnotenia predložených projektov a vyhlásených výziev. Výzvy budú v rokoch 2018 a 2019 zverejňované na webovom portáli www.dusa.sk – menu Stratégia CLLD / zložka Aktuálne výzvy.

„Spájame ľudí a dynamizujeme život v strede Zemplína“

Prijímateľ: Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
Sídlo: Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Názov projektu: „Spájame ľudí a dynamizujeme život v strede Zemplína“
Kód projektu: 191KE040001
Obdobie realizácie aktivít projektu: 07/2015 – 07/2016
Číslo výzvy: 4/PRV/2015
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Podopatrenie: 19.1 – Prípravná podpora
Oblasť zamerania (fokusová oblasť – prioritná): 6B
Oblasť zamerania (fokusová oblasť – sekundárna): 1A
Výška nenavrátneho finančného príspevku 12 000 €
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Miesto realizácie aktivít projektu: Košický samosprávny kraj: Krásnovce, Laškovce, Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce n/Lab., Pozdišovce, Pusté Čemerné, Staré, Strážske, Suché, Šamudovce, Trnava pri Laborci, Vinné, Voľa, Zbudza

Prešovský samosprávny kraj: Brekov

 

Rastúci potenciál žien – nástroj zmeny

O projekte

Názov projektu: „Rastúci potenciál žien – nástroj zmeny“
Hlavný projektový partner: Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Projektový partneri: Agentúra pre miestny rozvoj & informačné zdroje „Europolis“
Miesto realizácie projektu: Košický a Prešovský kraj, Slovenská republika, Zakarpatská oblasť, Ukrajina
Termín začiatku realizácie: 1.1.2014
Termín ukončenia realizácie: 30.6.2015 – predlžené do 31.12.2015
Rozpočet projektu: 172 236,00 EUR
Výška finančného príspevku: 155 012,40 EUR
Identifikačné číslo grantu: HUSKROUA/1101/221

(viac…)

Zrealizované projekty

Mikrograntová schéma – Mikroregión pre každého

1. Úprava prameňov STOK
2. Malý park pre domov
3. S úctou k vode
4. Úprava verejného priestranstva pri sociálnom zariadení TJ
5. Renovácia verejného priestranstva
6. Arborates – miestna čajovňa
7. Pred škôlkou krajšie a bezpečnejšie
8. Hrad Brekov 2009 – začiatok obnovy
9. Miestna čajovňa v Nacinej Vsi

(viac…)

Projekty a výzvy

 Ukončený projekt:„KVALITNOU VEREJNOU SPRÁVOU K VYŠŠEJ KVALITE ŽIVOTA“ „Priestor na vašu príležitosť.“

Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie začala 8. apríla 2010 s realizovaním projektu „Kvalitnou verejnou správou k vyššej kvalite života“ financovaného z Európskeho sociáleho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt bude trvať do apríla 2012. Výška nenávratného finančného príspevku je 154 427,63 EUR, čo predstavuje 95% celkových oprávnených výdavkov. (viac…)

Návrat na vrch stránky