Chod MAS DUŠA, o.z.

Prijímateľ:                                                Miestna akčná skupina DUŠA, o.z.
ITMS2014+:                                             302051N205
Dátum začiatku projektu:                         04/2018
Dátum ukončenia projektu:                      10/2019
Výška nenávratného finančného príspevku: 124 327,73 EUR

Cieľom projektu: Efektívne napĺňanie cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

Projektom prispeje k plynulej implementácii stratégie CLLD MAS DUŠA, prostredníctvom ktorej sa vytvoria predpoklady pre trvalé zvyšovanie kvality života na danom území. Kvalitnou prevádzkovou kapacitou sa vytvoria predpoklady na bezproblémový chod kancelárie, na vytvorenie informačného a poradensko-konzultačného zázemia pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov v rámci implementácie stratégie CLLD. Prispeje k ďalšiemu budovaniu a posilňovaniu VSP tak, že dokáže vlastnými kapacitami efektívne implementovať pripravenú stratégiu CLLD pri rešpektovaní princípov LEADER/CLLD ako základného predpokladu, že jej výsledky budú trvalo prispievať k rastu kvality života na území spájajúcom kľúčové centra Dolného a Horného Zemplína.

Hlavné aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.

Návrat na vrch stránky