Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Chod MAS DUŠA, o.z.

POSKYTOVATEĽ:    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ:            Miestna akčná skupina DUŠA, o.z.
SÍDLO PRIJÍMATEĽA:         Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

MIESTO REALIZÁCIE:         Územie MAS DUŠA
CELKOVÉ VÝDAVKY:         130 871,30
VÝŠKA NFP:                         124 327,73 € 

Výška finančnej podpory z EÚ: 105 678,57 €
KÓD ITMS2014+:                  302051N205
ZAČIATOK REALIZÁCIE:               01/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE:            10/2019
TYP PROJEKTU:                             Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE:                         V realizácii

CIEĽ  PROJEKTU 
Efektívneho napĺňanie cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

AKTIVITY PROJEKTU 
Hlavná aktivita projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.

OPERAČNÝ PROGRAM 
Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, špecifický cieľ 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

OPIS PROJEKTU 
Projektom prispeje k plynulej implementácii stratégie CLLD MAS DUŠA, prostredníctvom ktorej sa vytvoria predpoklady pre trvalé zvyšovanie kvality života na danom území. Kvalitnou prevádzkovou kapacitou sa vytvoria predpoklady na bezproblémový chod kancelárie, na vytvorenie informačného a poradensko-konzultačného zázemia pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov v rámci implementácie stratégie CLLD. Prispeje k ďalšiemu budovaniu a posilňovaniu VSP tak, že dokáže vlastnými kapacitami efektívne implementovať pripravenú stratégiu CLLD pri rešpektovaní princípov LEADER/CLLD ako základného predpokladu, že jej výsledky budú trvalo prispievať k rastu kvality života na území spájajúcom kľúčové centra Dolného a Horného Zemplína.

VÝSTUPY PROJEKTU 
Počet podporených MAS – 1

Návrat na vrch stránky