Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Aktualizácia výzvy MAS_026/7.2/2.1 na predkladanie ŽoNFP č. 2

Aktualizujeme výzvu MAS_026/7.2/2.1 na predkladanie ŽoNFP, ktorou sa predĺžuje termín predkladania žiadostí o nenávratny finančný príspevok do 31.01.2020

Aktualizáciou č. 2, v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  mení MAS DUŠA, o.z. výzvu,  spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

Dôvodom aktualizácie  je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. 

Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy na 31.01.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 19.12.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky  ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

Návrat na vrch stránky