Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Oznámenie o zverejnení výzvy č. MAS_026/7.4/1.1

vyhlasuje 

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s podopatrením PRV 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

Opatrenie:

7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Uzavretá výzva, platná do 11.9.2019. 

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 11.8.2019 – 11.9.2019.

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=z5vXnIH-xXjKWviMoQqNQ4k7VDLHfv1s7vHW9-wNd5onhVa9CiJwv7bVVy14wbNPeY7w2qJhjNqpRPbba3ffyqIJ0_yLd5yptJY

Prílohy:

Návrat na vrch stránky