Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Vyhlásenie výzvy kód MAS_026/7.2/3 – MAS DUŠA

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

vyhlasuje výzvu kód MAS_026/7.2/3

Opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie  z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Link na výzvu:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=c73ceab4-8699-40d8-b8b1-fbcd886304c3

Povinné prílohy:

Návrat na vrch stránky