Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Vyhlásenie výzvy kód MAS_026/7.5/2.1

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená Miestnou akčnou skupinou DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

vyhlasuje výzvu kód MAS-026/7.5/2.1

zameranú na PRV – POP 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Link na výzvu

Link na prílohy k výzve:

Pre výzvu na opatrenie 7 a podopatrenia 7.2, 7.4 a 7.5 platia rovnaké prílohy. Sú zverejnené pri aktualizovanej výzve kód MAS_026/7.2/2.1

Návrat na vrch stránky