Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Vyhlásenie výzvy kód MAS_026/7.5/3 – MAS DUŠA

Vyhlásenie výzvy kód MAS_026/7.5/2.3 – MAS DUŠA

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená Miestnou akčnou skupinou DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

vyhlasuje výzvu kód MAS-026/7.5/3

zameranú na PRV – POP 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Link na výzvu

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=48b16566-8124-403a-b23f-bef27df629a3

Povinné prilohy:

Návrat na vrch stránky