Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

VÝZVA na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku kód IROP-CLLD-P807-512-003

V súlade so Stratégiou CLLD MAS DUŠA, o.z. zverejňujeme výzvu na predkladanie žiadosti o príspevok k Programovej priorite 5, POP 5.1.2 z IROP

Zameranie výzvy:

Špecifický cieľ 5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach:
D1. Učebne základných škôl
Popis oprávnenej aktivity: • Vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učebníc základných škôl: – stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov za účelom vytvorenia učební, – materiálno-technické vybavenie učební podľa typu učebne
Oprávnenými žiadateľmi sú:

obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),

združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,

neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,

cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Výzva

Návrat na vrch stránky