Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Autor Ján Frena

Aktuálne disponibilné indikatívne zdroje na výzvy MAS DUŠA

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov pre výzvy:

kód výzvy: IROP-CLLD-P807-512-003 – 3. hodnotiace kolo sa končí 15.02.2021.

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiaceho kola k 15.11.2020:   0 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  102 382,34  €

kód výzvy: IROP-CLLD-P807-512-002 – 3. hodnotiace kolo končí 22.02.2021

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiaceho kola k 22.11.2020:   0 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  163 000,00  €

kód výzvy: IROP-CLLD-P807-511-001 – 5. hodnotiace kolo bude ukončené 17.03. 2021

Výška žiadaného príspevku po ukončení 4. hodnotiaceho kola k 17.12.2020:   0 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 216 000 €

Chcete viacej informácií o Akčnom pláne rozvoja okresu Michalovce?

Nájdete na https://kcpromi.sk

Bola zriadená nová webová stránka Koordinačného centra rozvoja okresu Michalovce (v skratke KCP ROMI). Jej adresa je https://kcpromi.sk/, kde sú zverejňované informácie o implementácii Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce (AP ROMI)

Neprehliadnite:

Zverejnená aktuálna výzva Okresného úradu Michalovce – 5/OUMI/2021

Link: Vyzva 5_OUMI_2021.pdf (minv.sk)

Vyhlásenie výzvy kód MAS_026/7.2/3 – MAS DUŠA

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

vyhlasuje výzvu kód MAS_026/7.2/3

Opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie  z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Link na výzvu:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=c73ceab4-8699-40d8-b8b1-fbcd886304c3

Povinné prílohy:

Vyhlásenie výzvy kód MAS_026/7.4/3 – MAS DUŠA

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená Miestnou akčnou skupinou DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

vyhlasuje výzvu kód MAS-026/7.4/3

zameranú na PRV – POP 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Link na výzvu:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=91ae730f-afda-4462-a410-df824077d186

Povinné prílohy:

Návrat na vrch stránky