Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Autor Ján Frena

PRV – Vyhlásené nové výzvy

MAS DUŠA, o.z. vyhlásila dňa 18.7.2023 v súlade s aktualizovanou Stratégiou CLLD a harmonogramom na rok 2023 nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV). Oprávnené subjekty majú k dispozícií 30 pracovných dní k príprave a odovzdaniu svojich žiadosti o príspevok. Aktuálne výzvy k štyrom opatreniam PRV 6.4, 7.2, 7.4 a7.5 nájdete v menu Aktuálne výzvy

PRV – NOVÉ VÝZVY MAS DUŠA

MAS DUŠA, o.z. vyhlasuje výzvy pre opatrenia 6.4, 7.2, 7.4 a 7.5 PRV pre oprávnene subjekty a územie v jej pôsobnosti v súlade so schválenou Stratégiou komunitne vedeného miestneho rozvoja.IROP – Vyhlásené aktualizované výzvy

MAS DUŠA, o.z. v súlade s vlastnou Stratégiou CLLD a harmonogramom na rok 2023 vyhlásila dňa 10.2.2023 nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Oprávnené subjekty majú k dispozícií 30 pracovných dní k príprave a odovzdaniu svojich žiadosti o príspevok. Aktuálne výzvy k trom opatreniam IROP – A1, B2 a D1 nájdete v menu Aktuálne výzvyNOVÉ!

VÝZVY PRE SUBJEKTY NA ÚZEMÍ MAS DUŠA

MAS DUŠA, o.z. dňa 10.2.2023 vyhlasuje 3 aktualizované výzvy k podpore rozvoja mikroregiónu v jej pôsobnosti v rámci IROP.

Pozor – nové: Príručka k verejnému obstarávaniu a Príručka pre užívateľa

Na základe jednotlivých výziev sa oprávnení žiadatelia môžu uchádzať o poskytnutie príspevkov na oprávnené aktivity, ktoré sú uvedené v jednotlivých výzvach.

A1 – Podpora podnikania a inovácií

Oprávnení žiadatelia:

fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri,
b) osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH

Oprávnené aktivity a ostatné podmienky vrátane formulárov povinných príloh nájdete nižšie

B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Oprávnení žiadatelia:

– mesto a obce
– združenia miest a obcí,
– občianske združenia,
– neziskové organizácie,
– cirkevné organizácie

Oprávnené aktivity a ostatné podmienky vrátane formulárov povinných príloh nájdete nižšie

D1 – Učebne základných škôl

Oprávnení žiadatelia:

– mesto a obce
– združenia miest a obcí,
– občianske združenia,
– neziskové organizácie,
– cirkevné organizácie

Oprávnené aktivity a ostatné podmienky vrátane formulárov povinných príloh nájdete nižšie

Odporúčanie:
Pred prípravou žiadosti preštudujte aktuálnu príručku pre prijímateľa a príručku k procesu verejného obstarávania

 


MAS DUŠA, o.z. ruší výzvy IROP

MAS DUŠA o. z., oznamuje žiadateľom, že ku dňu 8. 2. 2023 ruší výzvy

IROP-CLLD-P807-511-001, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

IROP-CLLD-P807-512-002, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel.

IROP-CLLD-P807-512-003, aktivita D1 Učebne základných škôl.

Dôvodom zrušenia výzvy je aktualizácia riadiacej dokumentácie IROP a nevyhnutnosť zapracovať zmeny do predmetných výziev.

MAS plánuje v dohľadnej dobe vyhlásiť nové výzvy na aktivitu A1, B2 a D1 podľa novej a platnej príručky IM 2.0

Po uvedenom termíne už nie je možné predkladať ŽoPr v rámci daných výziev. 

Darujte 2 % z dane odvedenej v roku 2022

MAS DUŠA, o.z. je zaregistrovaná medzi prijímateľmi 2 % z odvedenej dane v roku 2022. Získané zdroje budú použité v prospech rozvoja územia členských obcí a posilňovania partnerstva.

Údaje potrebné k asignácii daní z príjmov, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno (názov): Miestna akčná skupina DUŠA, o.z.
Sídlo: Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 421 002 08

Ak nám chcete prispieť potom:

  • do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a nech vám vystaví tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
  • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % zo zaplatenej daní v roku 2022 a doplňte chýbajúce údaje.
    Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04.2023 na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Kliknutím na Stiahnuť si otvoríte formulár potvrdenia, ktorý je potrebné doplniť identifikačné údaje daňovníka, vrátane údajov z Potvrdenia o zaplatení dane vytlačte a doručte na príslušný daňový úrad.

Vyhlásenie je možno vyplniť aj ručne. Vopred ďakujeme.Návrat na vrch stránky