Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Autor Ján Frena

PRV – Vyhlásené nové výzvy

MAS DUŠA, o.z. vyhlásila dňa 18.7.2023 v súlade s aktualizovanou Stratégiou CLLD a harmonogramom na rok 2023 nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV). Oprávnené subjekty majú k dispozícií 30 pracovných dní k príprave a odovzdaniu svojich žiadosti o príspevok. Aktuálne výzvy k štyrom opatreniam PRV 6.4, 7.2, 7.4 a 7.5 nájdete v menu Aktuálne výzvy

PRV – NOVÉ VÝZVY MAS DUŠA

MAS DUŠA, o.z. vyhlasuje výzvy pre opatrenia 6.4, 7.2, 7.4 a 7.5 PRV pre oprávnene subjekty a územie v jej pôsobnosti v súlade so schválenou Stratégiou komunitne vedeného miestneho rozvoja.IROP – Vyhlásené aktualizované výzvy

MAS DUŠA, o.z. v súlade s vlastnou Stratégiou CLLD a harmonogramom na rok 2023 vyhlásila dňa 10.2.2023 nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Oprávnené subjekty majú k dispozícií 30 pracovných dní k príprave a odovzdaniu svojich žiadosti o príspevok. Aktuálne výzvy k trom opatreniam IROP – A1, B2 a D1 nájdete v menu Aktuálne výzvyNOVÉ!

VÝZVY PRE SUBJEKTY NA ÚZEMÍ MAS DUŠA

MAS DUŠA, o.z. dňa 10.2.2023 vyhlasuje 3 aktualizované výzvy k podpore rozvoja mikroregiónu v jej pôsobnosti v rámci IROP.

Pozor – nové: Príručka k verejnému obstarávaniu a Príručka pre užívateľa

Na základe jednotlivých výziev sa oprávnení žiadatelia môžu uchádzať o poskytnutie príspevkov na oprávnené aktivity, ktoré sú uvedené v jednotlivých výzvach.

A1 – Podpora podnikania a inovácií

Oprávnení žiadatelia:

fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri,
b) osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH

Oprávnené aktivity a ostatné podmienky vrátane formulárov povinných príloh nájdete nižšie

B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Oprávnení žiadatelia:

– mesto a obce
– združenia miest a obcí,
– občianske združenia,
– neziskové organizácie,
– cirkevné organizácie

Oprávnené aktivity a ostatné podmienky vrátane formulárov povinných príloh nájdete nižšie

D1 – Učebne základných škôl

Oprávnení žiadatelia:

– mesto a obce
– združenia miest a obcí,
– občianske združenia,
– neziskové organizácie,
– cirkevné organizácie

Oprávnené aktivity a ostatné podmienky vrátane formulárov povinných príloh nájdete nižšie

Odporúčanie:
Pred prípravou žiadosti preštudujte aktuálnu príručku pre prijímateľa a príručku k procesu verejného obstarávania

 


MAS DUŠA, o.z. ruší výzvy IROP

MAS DUŠA o. z., oznamuje žiadateľom, že ku dňu 8. 2. 2023 ruší výzvy

IROP-CLLD-P807-511-001, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

IROP-CLLD-P807-512-002, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel.

IROP-CLLD-P807-512-003, aktivita D1 Učebne základných škôl.

Dôvodom zrušenia výzvy je aktualizácia riadiacej dokumentácie IROP a nevyhnutnosť zapracovať zmeny do predmetných výziev.

MAS plánuje v dohľadnej dobe vyhlásiť nové výzvy na aktivitu A1, B2 a D1 podľa novej a platnej príručky IM 2.0

Po uvedenom termíne už nie je možné predkladať ŽoPr v rámci daných výziev. 

Návrat na vrch stránky