Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Stratégia CLLD

Zdroje na výzvu kód IROP-CLLD-P807-512-002 – termín uzávierky 2. kola 22.11.2020

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola a aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov na výzvu, kód výzvy: IROP-CLLD-P807-512-002

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola k 22.08.2020:   0 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  163 000,00  €

Ďalšie kolo končí 22.11.2020

Zdroje na výzvu kód IROP-CLLD-P807-512-003 – termín uzávierky 2. kola 15.11.2020

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola a aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov na výzvu, kód výzvy: IROP-CLLD-P807-512-003

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola k 15.08.2020:   48 267,60 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  102 382,34  €

Výzva na predkladanie ŽoNFP – podopatrenie 6.4 – kód MAS_026/6.4/2.1

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená Miestnou akčnou skupinou DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

vyhlasuje výzvu kód MAS-026/6.4/2.1

zameranú na podporu na investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Link na zverejnenú výzvu:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=5a43fa09-8c24-4664-9f80-f358f6ace767

Prílohy k výzve:

Oznámenie

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola a aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov na výzvu, kód výzvy: IROP-CLLD-P807-511-001

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiaceho kola k 17.06.2020:   0 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 216 000 €

VÝZVA na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku kód IROP-CLLD-P807-512-002

V súlade so Stratégiou CLLD MAS DUŠA, o.z. zverejňujeme výzvu na predkladanie žiadosti o príspevok k Programovej priorite 5, POP 5.1.2 z IROP

Zameranie výzvy:

Špecifický cieľ 5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach:
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Popis oprávnenej aktivity:
výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom, súčasťou môžu byť : vnútorné a/alebo vonkajšie informačné tabule, stacionárne informačné systémy, systémy pre privolanie pomoci v prípade núdze
• budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v mestách ako: budovanie alebo rekonštrukcia nadchodov, podchodov, budovanie alebo rekonštrukcia chodníkov, odstraňovanie úzkych miest v doprave, odstraňovanie bariér, budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia prvkov na ochranu zraniteľných účastníkov dopravy – cyklisti, chodci, budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie, budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia verejného osvetlenia v priamej nadväznosti na bezpečnosť dopravy a jej účastníkov,  
(viac…)
Návrat na vrch stránky