Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Archív výziev

Aktualizácia výzvy MAS_026/7.2/2.1 na predkladanie ŽoNFP č. 2

Aktualizujeme výzvu MAS_026/7.2/2.1 na predkladanie ŽoNFP, ktorou sa predĺžuje termín predkladania žiadostí o nenávratny finančný príspevok do 31.01.2020

Aktualizáciou č. 2, v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  mení MAS DUŠA, o.z. výzvu,  spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  

(viac…)

Dôležitý oznam

Oznamujeme žiadateľom, že z dôvodu aktualizácie č. 2, výzvy č. MAS_026/7.2/2.1,  nie je možné aktuálne (dnes 19.12.2019) predkladať ŽoNFP v rámci verejnej časti ITMS2014+ na vyhlásenej výzve, a to až do momentu pokiaľ zo strany MAS nedôjde k uzatvoreniu aktualizácie výzvy a následnému schváleniu zo strany PPA. V prípade otázok kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

O ďalšom postupe budeme operatívne informovať.

Vyhlásenie výzvy kód MAS_026/7.4/2.1

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená Miestnou akčnou skupinou DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

vyhlasuje výzvu kód MAS-026/7.4/2.1

zameranú na PRV – POP 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

(viac…)

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA MAS_026/7.2/2.1

Oznámenie o zverejnení výzvy kód. MAS_026/7.2/2.1 – MAS DUŠA

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

aktualizuje vyhlasenú

Výzvu č. MAS_026/7.2/1.1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie  z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

(viac…)

Aktualizácia výzvy MAS_026/7.2/2.1 na predkladanie ŽoNFP

Oznamujeme žiadateľom, že z dôvodu zverejnenia novej verzie Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER bola aktualizovaná výzva MAS_026/7.2/2.1. ŽoNFP je možné predkladať len na základe aktualizovanej výzvy a jej príloh.

Upozorňujeme na nové formuláre príloh, ktoré sú priložené v menu Výzvy.

Návrat na vrch stránky