Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Archív výziev

Zdroje na výzvu kód IROP-CLLD-P807-512-003 – termín uzávierky 2. kola 15.11.2020

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola a aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov na výzvu, kód výzvy: IROP-CLLD-P807-512-003

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola k 15.08.2020:   48 267,60 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  102 382,34  €

Výzva na predkladanie ŽoNFP – podopatrenie 6.4 – kód MAS_026/6.4/2.1

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená Miestnou akčnou skupinou DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

vyhlasuje výzvu kód MAS-026/6.4/2.1

zameranú na podporu na investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Link na zverejnenú výzvu:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=5a43fa09-8c24-4664-9f80-f358f6ace767

Prílohy k výzve:

Oznámenie

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola a aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov na výzvu, kód výzvy: IROP-CLLD-P807-511-001

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2. hodnotiaceho kola k 17.06.2020:   0 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 216 000 €

Návrat na vrch stránky