Preskočiť na obsahPreskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Archív výziev

Vyhlásenie výzvy kód MAS_026/7.2/3 – MAS DUŠA

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

vyhlasuje výzvu kód MAS_026/7.2/3

Opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie  z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Link na výzvu:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=c73ceab4-8699-40d8-b8b1-fbcd886304c3

Povinné prílohy:

Vyhlásenie výzvy kód MAS_026/7.4/3 – MAS DUŠA

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená Miestnou akčnou skupinou DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

vyhlasuje výzvu kód MAS-026/7.4/3

zameranú na PRV – POP 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Link na výzvu:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=91ae730f-afda-4462-a410-df824077d186

Povinné prílohy:

Vyhlásenie výzvy kód MAS_026/7.5/3 – MAS DUŠA

Vyhlásenie výzvy kód MAS_026/7.5/2.3 – MAS DUŠA

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená Miestnou akčnou skupinou DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

vyhlasuje výzvu kód MAS-026/7.5/3

zameranú na PRV – POP 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Link na výzvu

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=48b16566-8124-403a-b23f-bef27df629a3

Povinné prilohy:

Výzva na predkladanie ŽoNFP – podopatrenie 6.4 – kód MAS_026/6.4/2.2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená Miestnou akčnou skupinou DUŠA, občianske združenie (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a v súlade s PRV – podopatrením 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

vyhlasuje výzvu kód MAS-026/6.4/2.2

zameranú na podporu na investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Link na zverejnenú výzvu:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=91ae730f-afda-4462-a410-df824077d186

Prílohy:

Zdroje na výzvu kód IROP-CLLD-P807-511-001 – termín uzávierky 4. kola 17.12.2020

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 3. hodnotiaceho kola a aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov na výzvu, kód výzvy: IROP-CLLD-P807-511-001

Výška žiadaného príspevku po ukončení 3. hodnotiaceho kola k 17.09.2020:   0 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 216 000 €

4. hodnotiace kolo bude ukončené 17.12. 2020

Návrat na vrch stránky